16 câu trắc nghiệm Axit, bazơ và muối, Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li cực hay

  • 3487 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 32 phút

Câu 1:

Dãy ion nào sau đây chứa các ion đều phản ứng được với ion OH- ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Ion CO32- không tác dụng với tất cả các ion thuộc dãy nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Dãy nào sau đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit,vừa tác dụng với dung dịch bazơ ?

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit,vừa tác dụng với dung dịch bazơ là KHCO3,ZnOH2,CH3COONH4


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
16:59 - 22/07/2020

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích sai cmnr
phải là a+2.2=4+2 chớ (do Ca 2+)

Phan Văn Lưu
07:54 - 18/08/2021

nhiều đề còn sai