16 câu trắc nghiệm Axit, bazơ và muối, Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li cực hay

  • 3948 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 32 phút

Câu 1:

Dãy ion nào sau đây chứa các ion đều phản ứng được với ion OH- ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Ion CO32- không tác dụng với tất cả các ion thuộc dãy nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Dãy nào sau đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit,vừa tác dụng với dung dịch bazơ ?

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit,vừa tác dụng với dung dịch bazơ là KHCO3,ZnOH2,CH3COONH4


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
16:59 - 22/07/2020

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích sai cmnr
phải là a+2.2=4+2 chớ (do Ca 2+)

Phan Văn Lưu
07:54 - 18/08/2021

nhiều đề còn sai