283 Bài tập Tiến Hóa - Sinh học 12 cực hay có lời giải chi tiết (P1)

  • 2869 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nhân tố nào sau đây quy định chiều hướng tiến hoá của tất cả các loài sinh vật?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong các nhân tố tiến hóa thì chỉ có CLTN là nhân tố làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen theo một hướng xác định, là nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa của sinh giới

→ Đáp án A đúng


Câu 2:

Khi nói về đại Tân sinh, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

 Đáp án D

Loài người xuất hiện ở kỉ thứ Tư của đại Tân sinh chứ không phải ở kỉ thứ Ba.


Câu 3:

Loài Raphanus brassica có bộ NST 2n=36 là một loài mới được hình thành theo sơ đồ: Raphanus sativus (2n=18) × Brassica oleraceae (2n=18) → Raphanus brassica (2n=36). Hãy chọn phát biểu đúng về quá trình hình thành loài mới này.

Xem đáp án

 Đáp án C

Ở quá trình này, loài mới có bộ NST bằng tổng bộ NST của 2 loài cũ, chứng tỏ loài mới này được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa. Loài được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa thì tốc độ hình thành loài nhanh và thời gian hình thành loài thường ngắn.

 

→ Đáp án C.


Câu 4:

Nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số tương đối của các alen theo một hướng xác định?

Xem đáp án

Đáp án B

 

Trong các nhân tố trên, chỉ có chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có hướng, chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số tương đối của các alen theo một hướng xác định. → Đáp án B.


Câu 5:

Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, ở kỉ nào sau đây Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, Lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát?

Xem đáp án

Đáp án A

 

Trong quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất, Dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ Cacbon.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận