40 bài tập về hidroxit lưỡng tính nâng cao có lời giải (P1)

  • 5069 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hoà tan 0,54 gam Al trong 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch A. Thêm V lít dung dịch NaOH 0,1 M cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần. Nung kết tủa thu được đến khối lượng không đổi ta được chất rắn nặng 0,51 gam. ( Al = 27, Na = 23, O = 16, S = 32, H = 1) V có giá trị là

Xem đáp án

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2


nAl = 0,02 mol , nH2SO4 = 0,05 mol

Vậy dung dịch A gồm : Al3+ 0,02mol và H+dư : 0,04 mol

Khi cho NaOH đến khi kết tủa tan trở lại một phần xảy ra các phương trình sau:

H+ + OH- → H2O

0,04 --->0,04

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

0,01---->0,03----->0,01

Al3+ + 4OH- → Al(OH)4-

0,01----->0,04

Nung kết tủa Al(OH)3 tạo Al2O3 :0,005 mol → nAl(OH)3 = 0,01 mol

Vậy nOH- = 0,04 + 0,03 + 0,04 = 0,11 → V=1,1 lít.

Đáp án A


Câu 3:

Cho từ từ đến hết 150ml dung dịch NaOH 2M vào một cốc đựng 100ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, sau khi phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,1 mol chất kết tủa. Thêm tiếp 100ml dung dịch NaOH 2M vào cốc, sau khi phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,14 mol chất kết tủa. Giá trị của x là:

Xem đáp án

Ta thấy tỉ lệ số mol NaOH và số mol kết tủa không bằng nhau

Như vậy, phản ứng đầu chưa có kết tủa bị tan, ở phản ứng sau có kết tủa bị hòa tan

Phản ứng sau: nAl(OH)4-=0,25 . 2-0,14. 34=0,02nAlCl3=0,02 + 0,14 = 0,16x =1,6

Đáp án A


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận