Bài tập Ancol, Phenol cơ bản có lời giải (P1)

  • 4317 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khẳng định nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án : D

Theo tính chất vật lý thì: Phenol ít tan trong nước


Câu 2:

Ancol no, đơn chức có 10 nguyên tử H trong phân tử có số đồng phân là

Xem đáp án

Đáp án : C

C4H10O có 4 đồng phân : CH3(CH2)2CH2OH ; CH3CHOHCH2CH3 ; (CH3)2CHCH2OH ; (CH3)3C-OH


Câu 3:

Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3

Xem đáp án

Đáp án : D

       

             

  => 3 - metyl - pentan - 2 - ol

                  (Chú ý chọn mạch C dài nhất)


Câu 4:

Khi đun nóng dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH tạo thành hợp chất anđehit axetic. Tên của hợp chất X là

Xem đáp án

Đáp án : B

CH3CHBr2  NaOHt°    CH3CH(OH)2     dongphanhoa   CH3CHO

(1,1 - đibrometan)


Câu 5:

X là dẫn xuất clo của etan. Đun nóng X trong NaOH dư thu được chất hữu cơ Y vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Vậy X là

Xem đáp án

Đáp án : B

CH2ClCH2Cl  NaOH  CH2OHCH2OH  +Na  CH2ONaCH2ONa

CH2ClCH2Cl  NaOH  CH2OHCH2OH  +Cu(OH)2 Cu(C2H5O2)2  (phức)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận