Bài tập Ancol, Phenol cơ bản có lời giải (P2)

  • 4325 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

X, Y, Z là 3 ancol liên tiếp trong dãy đồng đẳng, trong đó MZ = 1,875MX. X có đặc điểm là

Xem đáp án

Đáp án : D

Ta có:      => MX = 32   => X là CH3OH

X chỉ có 1 cấu tạo duy nhất


Câu 2:

Ancol X đơn chức, no, mạch hở có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 37. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc đun nóng đến 180oC thấy tạo thành một anken có nhánh duy nhất. X là

Xem đáp án

Đáp án : D

MX = 37.2 = 74   (C4H10O)

Ta thấy: CH3CH(CH3)CH2OH   -H2O  CH3-C(CH3)=CH2 (Duy nhất)


Câu 3:

Ancol etylic tan tốt trong nước và có nhiệt độ sôi cao hơn hẳn so với ankan và các dẫn xuất halogen có khối lượng phân tử xấp xỉ với nó vì

Xem đáp án

Đáp án : D

Trong dung môi nước, C2H5OH tạo được 2 loại liên kết:

+) Liên kết hidro giữa ancol với ancol

+) Liên kết hidro giữa ancol và nước

=> Tan tốt        


Câu 4:

A, B, C là 3 chất hữu cơ có cùng công thức CxHyO. Biết % O (theo khối lượng) trong A là 26,66%. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất trong số A, B, C là

Xem đáp án

Đáp án : C

 = 60 (C3H8O)  

 

 

=> A, B, C là CH3CH2CH2OH ; CH3CHOHCH3 và CH3OC2H5

=> Ete có nhiệt độ sôi thấp nhất


Câu 5:

Ancol etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan ancol ?

Xem đáp án

Đáp án : D

Có thể dùng CaO ; CuSO4 khan (màu trắng) hoặc P2O5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận