Bài tập Anken cơ bản cực hay có lời giải (P1)

  • 17562 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

Xem đáp án

Đáp án C

Chọn mạch chính là mạch chứa nối đôi dài nhất ( 5C)

Đánh số sao cho gần nối đôi nhất ( từ phải sang)

X có tên gọi 3- metylpent-2-en. Đáp án C.


Câu 2:

Số đồng phân của C4H8

Xem đáp án

Đáp án C

C4H8 có π + v= 1 → nên có 1 π hoặc 1 vòng

Các đồng phân :CH2=CH-CH2-CH3 (1), CH3-CH=CH-CH3 (2), CH2=CH(CH3)-CH3(3), xiclobutan (4), metylxiclopropan (5)

Chú ý đồng phân tính cả đồng phân hình học, chất (2) có đồng phân hình học → vậy có 6 đồng phân


Câu 3:

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

Xem đáp án

Đáp án B

Chú ý câu hỏi đồng phân cấu tạo mạch hở

C5H10 có π + v= 1 → có 1 liên kết π trong phân tử

Các đồng phân : CH2=CH-CH2-CH2-CH3, CH3-CH=CH-CH2-CH3, CH2=C(CH3)-CH2-CH3, CH3-CH(CH3)=CH-CH3, CH3-CH(CH3)-CH=CH2.


Câu 4:

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken ?

Xem đáp án

Đáp án C

Các đồng phân anken là CH2=CH-CH2-CH2-CH3(1), CH3-CH=CH-CH2-CH3 (2), CH2=C(CH3)-CH2-CH3 (3), CH3-CH(CH3)=CH-CH3 (4), CH3-CH(CH3)-CH=CH2 (5).

Chú ý (2) có đồng phân hình học. Vậy có 6 đồng phân


Câu 5:

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

Xem đáp án

Đáp án D

C5H10 có π + v= 2 → có 1 vòng hoặc chứa 1 liên kết π

là CH2=CH-CH2-CH2-CH3(1), CH3-CH=CH-CH2-CH3 (2), CH2=C(CH3)-CH2-CH3 (3), CH3-CH(CH3)=CH-CH3 (4), CH3-CH(CH3)-CH=CH2 (5), xiclpentan (6), metylxiclobutan (7), 1,2-đimetylxiclopropan (8); 1,1-đimetylxiclopropan(9), etylxiclopropan (10)

Vậy có 10 đồng phân


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

SOÁI
22:01 - 09/05/2020

quá khó