Bài tập Ankin cơ bản cực hay có lời giải (P1)

  • 7202 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Ý kiến khẳng định nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án A sai vì CH2=CH-CH=CH2 là hiđrocacbon không no, mạch hở, có dạng CnH2n - 2 nhưng không phải là ankin.

Đáp án B sai vì CH≡C-CH=CH2 là hiđrocacbon không no, mạch hở, trong mạch có liên kết ba nhưng không phải là ankin.

Đáp án C sai vì axetilen và các đồng đẳng gọi chung là các ankin.


Câu 2:

Nhận định về 3 chất: C2H6, C2H2, C3H8. Chất nào có nguyên tử H linh động nhất?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có sự sắp xếp về độ linh động của H trong các phân tử: CH3-CH3 < CH2=CH2, CH≡CH.
Trong nhóm các hiđrocacbon thì ankin có liên kết 3 bền hơn liên kết đôi của anken, liên kết đôi lại bền hơn liên kết đơn ở anken (ở đây là nói về sự cắt đứt liên kết giữa 2 ngtử C). Mà liên kết CC càng bền thì liên kết CH càng kém bền, do đó xét về H linh động thì của ankin > anken > ankan tương ứng.


Câu 3:

Nhận định về 3 chất: C2H4, C2H6, C2H2. Chất nào có nguyên tử H linh động nhất? Phản ứng nào chứng minh điều đó ?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có độ linh động của H trong các phân tử: CH≡CH < CH2=CH2 < CH3-CH3.

Phản ứng chứng minh được C2H2 có nguyên tử H linh động nhất là C2H2 (hai hiđrocacbon còn lại không có phản ứng này).

CH≡CH + AgNO3/NH3 → AgC≡CAg + NH4NO3


Câu 4:

Câu nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Đáp án B

Điều kiện để có đồng phân hình học:

- Trong cấu tạo phân tử phải có 1 liên kết đôi.

- 2 nhóm thế liên kết với cùng 1 cacbon của nối đôi phải khác nhau.

→ Ankin không có đồng phân hình học


Câu 5:

Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3) ?

Xem đáp án

Đáp án C

Để phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3 thì hiđrocacbon có nối ba ở đầu mạch.

Ankin C4H6 có 1 đồng phân thỏa mãn: CH≡C-CH2-CH3


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận