Bài tập Benzen và đồng đằng cơ bản có lời giải (P1)

  • 8339 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Trong vòng benzen mỗi nguyên tử C dùng 1 obitan p chưa tham gia lai hoá để tạo ra:

Xem đáp án

Đáp án C

Trong benzen thực nghiệm cho thấy 6 liên kết có độ dài bằng nhau → liên kết π không cố định mà chung cho cả vòng benzen . 6 obitan p chưa lai hóa của 6 nguyên tử C xen phủ bên với nhau tạo hệ liên hợp π chung cho cả vòng benzen.


Câu 2:

Trong phân tử benzen:

Xem đáp án

Đáp án C

Trong benzen thực nghiệm cho thấy 6 liên kết có độ dài bằng nhau → liên kết π không cố định mà chung cho cả vòng benzen . 6 obitan p chưa lai hóa của 6 nguyên tử C xen phủ bên với nhau tạo hệ liên hợp π chung cho cả vòng benzen.


Câu 3:

Cho các công thức:

Cấu tạo nào là của benzen ?

Xem đáp án

Đáp án D

Benzen có công thức C6H6 trong phân tử có cấu tạo vòng lục giác gồm 3 liên kết đơn và 3 liên kết đôi đan xen nhau

Cấu tạo (1), (2),(3) đều biểu diễn benzen ((1) biễu diễn được rõ hệ π liên hợp, (2) và (3) biễu diễn rõ số liên kết đơn, đôi trong phân tử. Khi cần thiết mới cần ghi rõ nguyên tử H)


Câu 4:

Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:

Xem đáp án

Đáp án D

Trong dãy đồng đẳng của benzen có π + v= 4( gồm 1 vòng và 3 liên kết π)

→ Công thức chung của dãy đồng đẳng của benzen là CnH2n-6 ( n ≥ 6).


Câu 5:

Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. Đối với stiren, giá trị của n và a lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án A

Stiren có công thức là C8H8

Thay vào công thức tổng quát n= 8, a= 5.Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phương Chipi
20:34 - 15/04/2020

tại sao lại thế ạ ?

Ảnh đính kèm