Dạng 4. Đọc và viết các số bằng chữ số La Mã

  • 1578 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI

Xem đáp án

Các số La Mã sau: XIV ; XXVI đọc là: mười chín, hai mươi sáu


Câu 2:

Viết các số sau bằng số La Mã: 17 ; 25

Xem đáp án

Viết các số sau bằng số La Mã: 17 ; 25 là: XVII; XXV


Câu 3:

Đọc các số La mã sau: XXXIX ; LXXXV ; CDXCV.

Xem đáp án

XXXIX: ba mươi chín

LXXXV: tám mươi lăm

CDXCV: bốn trăm chín mươi lăm (CD: bốn trăm; XC: chín mươi)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận