Dạng 3: Vẽ đoạn thẳng trên tia có đáp án

  • 2057 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trên tia Ox, vẽ hai điểm M và N sao cho OM = 2 cm, ON = 4cm.

a. Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Trên tia Ox, vẽ hai điểm M và N sao cho OM = 2 cm, ON = 4cm.  a. Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. (ảnh 1)

Xem đáp án

a. Trên tia Ox, vẽ hai điểm M và N sao cho OM = 2cm, ON = 4 cm (OM < ON  nên điểm M nằm giữa hai điểm O  N.


Câu 2:

b. Tính độ dài đoạn MN

Xem đáp án

b. Vì điểm M nằm giữa hai điểm O và N nên OM+MN=ON hay MN=ONOM=42=2cm


Câu 3:

Trên tia Ox, vẽ ba điểm A, B, C sao cho OA = 3 cm, OB = 5 cm và OC = 6 cm.

Trên tia Ox, vẽ ba điểm A, B, C sao cho OA = 3 cm, OB = 5 cm và OC = 6 cm.  a. Trong ba điểm O, B, C điểm nào nằm giữa ba điểm còn lại. (ảnh 1)

a. Trong ba điểm O, B, C điểm nào nằm giữa ba điểm còn lại.

Xem đáp án

a. Trên tia Ox, vẽ ba điểm B, C sao cho OB = 5 cm và OC = 6 cm ta có: OB < OC nên điểm B nằm giữa hai điểm O và C.


Câu 4:

b. Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Xem đáp án

b. Trên tia Ox, vẽ ba điểm A, B, C sao cho OA = 3cm, OB = 5cm và OC = 6cm ta có: OA < OB < OC nên điểm B nằm giữa hai điểm A và C.


Câu 5:

c. Tính độ dài đoạn AB và độ dài đoạn BC.

Xem đáp án

c. Vì điểm B nằm giữa hai điểm O và C nên OB+BC=OC hay BC=OCOB=65=1(cm)

Trên tia Ox có OA = 3cm, OB = 5cm (OA < OB) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

Do đó: OA+AB=OB

Hay AB=OBOA=53=2(cm)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận