Dạng 1. Kiểm tra hình có tâm đối xứng hay không có đáp án

  • 2041 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho các hình vẽ sau. Hãy cho biết hình nào là hình có tâm đối xứng?
Cho các hình vẽ sau. Hãy cho biết hình nào là hình có tâm đối xứng? (ảnh 1)

Xem đáp án
a) Với hình bình hành dễ thấy tâm O  là tâm đối xứng của hình bình hành. Vì với một điểm M bất kỳ thuộc hình bình hành khi lấy đối xứng qua tâm O ta được điểm N (đo OM = ON), vẫn thấy điểm N thuộc hình bình hành.

b) Với tam giác cân MNP ta phán đoán I là tâm đối xứng của hình. Ta chọn điểm N thuộc tam giác MNP, khi lấy đối xứng qua I ta được điểm N' (đo IN = IN'), nhưng điểm N' không thuộc tam giác MNP. Do đó tam giác cân  MNP là hình không có tâm đối xứng.

c) Với tam giác đều EFG  ta phán đoán K là tâm đối xứng của hình. Ta chọn điểm G thuộc tam giác EFG, khi lấy đối xứng qua K ta được điểm G' (đo KG = KG'), nhưng điểm G' không thuộc tam giác EFG. Do đó tam giác đều EFG là hình không có tâm đối xứng.

Câu 2:

Biển báo giao thông nào có tâm đối xứng trong các biển báo sau?
Biển báo giao thông nào có tâm đối xứng trong các biển báo sau? (ảnh 1)

Xem đáp án

Biển báo giao thông có tâm đối xứng là: Biển cấm đi ngược chiều, biển cấm đỗ xe, biển hết tất cả các lệnh cấm.


Câu 3:

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Hình có trục đối xứng là hình b.

Hình d vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng? (ảnh 2)

Câu 5:

b) Những hình có trục đối xứng.

Xem đáp án

b) Những hình có trục đối xứng là: tam giác đều, trái tim, cánh diều.

b) Những hình có trục đối xứng. (ảnh 1)b) Những hình có trục đối xứng. (ảnh 2)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nhôm Kính Song Phượng
19:26 - 10/03/2023

câu 1: A

Nhôm Kính Song Phượng
19:39 - 10/03/2023

câu 2 : a

Nhôm Kính Song Phượng
19:28 - 10/03/2023

câu 3 : c

Nhôm Kính Song Phượng
19:28 - 10/03/2023

câu 4: b

Nhôm Kính Song Phượng
19:29 - 10/03/2023

câu 5 : hình seagame