Dạng 1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước có đáp án

  • 2432 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Tìm

a) 23 của  8,7

Xem đáp án
a) 23 của 8,7  bằng: 8,7.23=5,8

Câu 2:

b) 27 của 116 

Xem đáp án

b) 27 của 116 bằng: 116.27=1114


Câu 3:

c) 213 của 5,1 

Xem đáp án
c) 213 của 5,1  bằng: 5,1.213=5,1.73=11910

Câu 4:

d) 2711 của 635 

Xem đáp án
d) 2711 của 635 bằng: 635.2711=335.2911=875

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Nguyễn Văn Thông
18:14 - 05/04/2023

thích quá