Bài tập: Cộng hai số nguyên cùng dấu chọn lọc, có đáp án

  • 2390 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính (+25) + (+15) là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có (+25) + (+15) = 25 + 15 = 40


Câu 2:

Kết quả của phép tính (-100) + (-50) là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: (-100) + (-50) = -(100 + 50) = -150


Câu 3:

Tổng của hai số -313 và -211 là:

Xem đáp án

Đáp án là C

Tổng của hai số -313 và -211 là: (-313) + (-211) = -(313 + 211) = -524


Câu 4:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án là A

    • Ta có (-2) + (-5) = -(2 + 5) = -7 < 0 nên A sai.

    • Ta có (-3) + (-4) = -(3 + 4) = -7 và (-2) + (-5) = -(2 + 5) = -7. Do đó B đúng.

    • Ta có (-6) + (-1) = -(6 + 1) = -7 < -6 nên C đúng.

    • Ta có |(-1) + (-2)| = |-(1 + 2)| = |-3| = 3 nên D đúng.


Câu 5:

Giá trị của biểu thức a + (-45) với a = -25 là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Thay a = -25 vào biểu thức ta được: (-25) + (-45) = -(25 + 45) = -70


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nhật thành
20:29 - 30/11/2020

bài dễ quá

nhật thành
20:30 - 30/11/2020

làm bài chưa học có mà dễ

nhật thành
20:31 - 30/11/2020

bài đừng lặp lại số

nhật thành
20:32 - 30/11/2020

lặp lại cho khó