Bài tập Đại cương về Hóa học hữu cơ có giải chi tiết (mức độ vận dụng)

  • 3113 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phân tích một hợp chất X, người ta thu được một số dữ liệu sau: cacbon (C) chiếm 76,32%, hidro (H) chiếm 10,18% và còn lại ở nitơ (N). Công thức đơn giản nhất của X là:

Xem đáp án

Đáp án D

C  :H : N = %mC12: %mH1:%mN14

                = 76,3212:10,181:13,514

                = 13 : 21 : 2

Vậy X có công thức đơn giản nhất là : C13H21N2


Câu 2:

Nung 4,65 gam một chất hữu cơ A trong dòng khí oxi thì thu được 13,20 gam CO2 và 3,15 gam H2O. Ở thí nghiệm khác, nung 5,58 gam chất hữu cơ với CuO thì thu được 0,67 lít khí N2 (đktc). Trong A có chứa nguyên tố:

Xem đáp án

Đáp án B

Đốt cháy A tạo CO2 và H2O => chắc chắn trong A có C và H.

=> nC = nCO2 = 0,3 mol ; nH = 2nH2O = 0,35 mol

Xét 5,58g A phản ứng với CuO tạo nN2 = 0,03 mol

=> Trong 5,58g A có 0,06 mol N

=> Trong 4,65g A thì nN = 0,05 mol

Ta có : mC + mH + mN = 4,65g

=> A chỉ có 3 nguyên tố là C, H , N.


Câu 4:

Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam một hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,720 gam H2O. Công thức đơn giản nhất của A là:

Xem đáp án

Đáp án B

BTNT “C”: nC = nCO2 = 0,672 : 22,4 = 0,03 mol

BTNT “H”: nH = 2nH2O = 2.0,72:18 = 0,08 mol

mO = mA – mC – mH = 0,6 – 0,03.12 – 0,08.1 = 0,16 gam

=> nO = 0,16 : 16 = 0,01 mol

=> C : H : O = 0,03 : 0,08 : 0,01 = 3 : 8 : 1

Vậy CTĐG nhất của A là C3H8O


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận