Bài tập: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 chọn lọc, có đáp án

  • 3051 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong các số 333; 354; 360; 2457; 1617; 152, số nào chia hết cho 9

Xem đáp án

Đáp án là D

 + Số 333 có tổng các chữ số là 3 + 3 + 3 = 9 ⋮ 9 nên 333 chia hết cho 9.

     + Số 360 có tổng các chữ số là 3 + 6 + 0 = 9 ⋮ 9 nên 360 chia hết cho 9.

     + Số 2475 có tổng các chữ số là 2 + 4 + 7 + 5 = 18 ⋮ 9 nên 2475 chia hết cho 9.


Câu 2:

Cho 5 số 0;1;3;6;7. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 3 được lập từ các số trên.

Xem đáp án

Đáp án là B

Trong năm số trên, tổng ba số chia hết cho 9 là: 6 + 3 + 0 = 9

Các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 3 được lập từ các số trên là: 360; 306; 630; 603


Câu 3:

Cho A = a785b−−−−−−−−−−−−

Tìm tổng các chữ số a và b sao cho A chia cho 9 dư 2.

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có a, b ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} và a ≠ 0 nên 0 < a + b ≤ 18

A chia cho 9 dư 2 ⇒ a + 7 + 8 + 5 + b = a + b + 20 chia cho 9 dư 2 hay (a + b + 18) ⋮ 9

Mà 18 ⋮ 9 ⇒ (a + b) ⋮ 9 ⇒ (a + b) ∈ {9; 18}


Câu 4:

Tìm các số tự nhiên x, y biết rằng 23x5y chia hết cho 2, 5 và 9

Xem đáp án

Đáp án là C

Theo giả thiết ta có 23x5y chia hết cho 2 và 5 nên y = 0, ta được số 23x50

Mà 23x50 ⋮ 9 nên 2 + 3 + x + 5 chia hết cho 9 hay (10 + x) ⋮ 9

Ta có x = 8 thỏa mãn yêu cầu bài.


Câu 5:

Chọn câu trả lời đúng. Trong các số 2055; 6430; 5041; 2341; 2305

Xem đáp án

Đáp án là C

Các số chia hết cho 5 là 2055; 6430; 2305.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trạng Quốc
20:24 - 20/10/2023

Cau 1 d
Cau 2 b
Cau 3 a
Cau 4 c
Cau 5 c
Cau 6 b
Cau 7 d
Cau 8 b
Cau 9 a
Cau 10 c