Bài tập Hidrocacbon cực hay có đáp án (Ankin)

  • 3867 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ý kiến khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D. 

Ankin là hiđrocacbon không no mạch hở, liên kết bội trong mạch cacbon là 1 liên kết 3


Câu 3:

Nhận định về 3 chất: C2H4, C2H6, C2H2. Chất nào có nguyên tử H linh động nhất? Phản ứng chứng minh điều đó?

Xem đáp án

Đáp án D. 

C2H2; phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3.


Câu 4:

Câu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án B. 

Ankin tương tự anken đều có đồng phân hình học.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận