Bài tập: Khi nào thì AM + MB = AB chọn lọc, có đáp án

  • 2155 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điểm P nằm giữa hai điểm M và N thì:

Xem đáp án

Đáp án là C

Điểm P nằm giữa hai điểm M và N thì: MP + PN = MN


Câu 2:

Cho hai điểm A và B nằm trên tia Ox sao cho OA = 6cm, OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án

Đáp án là B

Vì A, B đều thuộc tia Ox và OB < OA (2cm < 6cm) nên B nằm giữa A và O.


Câu 3:

Cho O nằm giữa hai điểm A và B . Điểm I nằm giữa hai điểm O và B. Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là D

Trắc nghiệm: Khi nào thì AM + MB = AB - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    • Do O nằm giữa hai điểm A và B nên hai tia OA và tia OB đối nhau (1)

Lại có I nằm giữa hai điểm O và B nên suy ra tia OI và tia OB trùng nhau (2)

Từ (1) và (2) suy ra tia OA và tia OI đối nhau.

Vậy điểm O nằm giữa hai điểm A và I. Do đó A đúng.

    • Do I nằm giữa hai điểm O và B nên tia IO và tia IB đối nhau (3)

Lại có O nằm giữa hai điểm A và I (chứng minh trên) nên suy ra tia IO và tia IA trùng nhau (4)

Từ (3) và (4) suy ra tia IA và tia IB đối nhau.

Vậy điểm I nằm giữa hai điểm A và B. Do đó C đúng.

Vậy cả A và C đều đúng


Câu 4:

Gọi N là một điểm thuộc đoạn AB. Biết AN = 2cm, BN = 3cm . Độ dài của đoạn AB là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Vì N thuộc đoạn AB nên N nằm giữa A và B

⇒ AN + NB = AB

⇒ AB = 2 + 3 = 5cm


Câu 5:

Gọi M là một điểm thuộc đoạn EF. Biết EM = 3cm, EF = 7cm . Độ dài của đoạn MF là:

Xem đáp án

Đáp án là B

Vì M là một điểm thuộc đoạn EF nên M nằm giữa E và F

⇒ EM + MF = EF

⇒ MF = EF - EM = 7 - 3 = 4 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận