Bài tập: Khi nào thì xOy + yOz = xOz chọn lọc, có đáp án

  • 1893 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án là C

+ Nếu tia Oy nằm giữa hai tia On và Om thì khi đó ta có: yOn + yOm = mOn nên C đúng.

+ Nếu A và B là hai góc bù nhau thì A + B = 180o nên D sai.

+ Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng chứa cạnh chung nên hai góc tù chưa chắc kề nhau, suy ra A sai.

+ Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz, ta luôn có: xOy + yOz = xOz là sai vì thiếu điều kiện Oy nằm giữa Ox và Oz. Suy ra B sai.


Câu 2:

Chọn câu sai trong các câu sau:

Xem đáp án

Đáp án là C

Các đáp án A, B, D đúng.

C sai vì hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau là hai góc kề bù.


Câu 3:

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox có ∠xOy = 300, ∠xOz = 650, chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án là B

Vì ∠xOy =300, ∠xOz = 65o, suy ra ∠xOy < ∠xOz (30° < 65°) nên tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ox


Câu 4:

Cho ∠xOy và ∠yOy' là hai góc kề bù. Biết ∠xOy = 800, số đo của ∠yOy' là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Trắc nghiệm: Khi nào thì xOy + yOz = xOz - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì ∠xOy và ∠yOy' là hai góc kề bù nên ta có: ∠xOy + ∠yOy' = 1800 ⇒ ∠yOy' = 1800 - 800 =1000


Câu 5:

Cho hình vẽ:

Trắc nghiệm: Khi nào thì xOy + yOz = xOz - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Số đo của ∠tOm là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Vì tia On nằm giữa hai tia Om và Ot ⇒ ∠tOn + ∠nOm = ∠tOm ⇒ ∠tOm = 600+350=950


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận