Bài tập Nito - Photpho có giải chi tiết (mức độ thông hiểu - P2)

  • 1511 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Phương trình hóa học nào sau đây sai

Xem đáp án

Đáp án B

A,B,D đúng

B. Sai => sửa 2P + 5Cl2  2PCl5


Câu 4:

Nhiệt phân hoàn toàn 14,14 gam KNO3, thu được m gam chất rắn. giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

KNO3 t° KNO2 + ½ O2

0,14 → 0,14 (mol)

mRắn = mKNO2 = 0,14. 85 = 11,9 (g)

 


Câu 5:

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp rắn X gồm Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2 thu được chất rắn Y chứa các chất sau

Xem đáp án

Đáp án D

Chú ý:

Fe(NO3)2 nhiệt phân tạo ra Fe2O3 chứ không tạo ra FeO


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

33%

67%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

6 tháng trước

Nguyễn Minh Thuần

N

6 tháng trước

Nguyễn Minh Thuần

4 tháng trước

Vi Hường

Hay

Bình luận


Bình luận