Bài tập Phản ứng cộng của Anken, Ankin cực hay có lời giải (P1)

  • 6132 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là:

Xem đáp án

Đáp án D

→ Hai anken đó là CH2=CH2 (eten) và CH3-CH=CH-CH3 (but-2-en)


Câu 4:

Cho dãy các chất: cumen, stiren, isopren, xiclohexan, axetilen, benzen. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là

Xem đáp án

Đáp án B

Có 3 chất làm mất màu dung dịch brom là C6H5CH=CH2 (stiren), CH2=C(CH3)-CH2-CH3 (isopren), CH≡CH (axetilen)


Câu 5:

Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đung nóng) tạo ra butan ?

Xem đáp án

Đáp án D

chất phản ứng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan là but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hương Trạch Nghệ
14:56 - 19/04/2020

Tôi tính mãi đều ra 13.44 lít sf