Bài tập Phản ứng tách nước của ancol cực hay có lời giải

  • 3717 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây không đúng:

Xem đáp án

Đáp án : B

Một vài ancol, chẳng hạn CH3OH hoặc (CH3)3C-CH2OH. Không có phản ứng tách nước tạo anken (mà chỉ tạo este)

=> Đáp án B


Câu 2:

Thực hiện phản ứng tách nước hỗn hợp gồm hai ancol butan-1-ol và butan-2-ol thì số đồng phân cấu tạo của anken thu được là:

Xem đáp án

Đáp án : B

Phản ứng tách nước:

Butan-1-ol : CH3CH2CH2CH2OH     CH3CH2CH=CH2

Butan-2-ol : CH3CH2CHOHCH3       CH3CH=CHCH3  + CH3CH2CH=CH2

=> Thu được 2 sản phẩm


Câu 3:

Anken thích hợp để điều chế 3-etylpentan-3-ol bằng phản ứng hiđrat hóa là

Xem đáp án

Đáp án : B

Ta thấy:

3-etyl pent-2-en : CH3CH=C(C2H5)-CH2-CH3  + H2O

                                            à CH3CH2-C(OH)(C2H5)-CH2CH3 (sp chính)

phản ứng xảy ra theo quy tắc Zai xép

=> Đáp án B


Câu 4:

Cho 1 ancol đơn chức X vào H2SO4 đặc, đun nóng thu được sản phẩm hữu cơ Y (không chứa S). Tỉ khối của X so với Y là 4/3. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

Đáp án : B

Ta thấy: X     Y , mà dX/Y = 4/3   => X nặng hơn Y

=> Y là anken, do đó Y = X - 18  =>  

=> X = 72 (C4H8O)

=> Đáp án B


Câu 5:

Ancol X tách nước chỉ tạo một anken duy nhất. Đốt cháy một lượng X được 11 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp ?

Xem đáp án

Đáp án : C

Đốt X, tạo nCO2 = 0,25 mol , nH2O = 0,3 mol  X no

trong X:     nC : nH = 0,25 : 0,6 = 5:12

ð  ancol X là C5H12O

Tách nước X chỉ tạo 1 anken => X có thể là CH3(CH2)3CH2OH ; (CH3)2CHCH2CH2OH ; HOCH2CH(CH3)CH2CH3

CH3CH2CHOHCH2CH3 

=> Đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

My Mieu Tran
18:49 - 29/06/2020

thu được 2 mà đáp án là 1 ạ

Công Chí Nguyễn
08:20 - 06/09/2020

C là ?