Bài tập: Phép trừ và phép chia chọn lọc, có đáp án

  • 2614 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phép tính x - 5 thực hiện được khi

Xem đáp án

Đáp án là B

Phép tính a - b thực hiện được khi a ≥ b

Phép tính x - 5 thực hiện được khi x ≥ 5


Câu 2:

Cho phép tính 231 - 87. Chọn kết luận đúng?

Xem đáp án

Đáp án là C

Trong phép trừ 231 - 87 có 231 là số bị trừ và 87 là số trừ


Câu 3:

Cho phép chia x:3 = 6, khi đó thương của phép chia là?

Xem đáp án

Đáp án là C

Trong phép chia x:3 = 6 có x là số bị chia, 3 là số chia và 6 là thương


Câu 4:

Dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 3 là?

Xem đáp án

Đáp án là A

Số hạng chia hết cho a có dạng x = a.k (k ∈ N)

Do đó số hạng chia hết cho 3 có dạng x = 3k (k ∈ N)


Câu 5:

Dạng tổng quát của số tự nhiên chia cho 5 dư 2 là?

Xem đáp án

Đáp án là C

Số tự nhiên a chia cho b được thương là q và số dư là r có dạng tổng quát là a = bq + r

Dạng tổng quát có số tự nhiên chia cho 5 dư 2 là 5k + 2 (k ∈ N)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Gaming Thanh Dung Thanh
15:48 - 20/08/2020

bài tào lao

Trịnh Thị Tú
20:18 - 20/09/2020

mình thấy mấy bài này hơi khó