Bài tập Sự điện li có giải chi tiết (mức độ vận dụng)

  • 4300 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trộn 50 ml dung dịch HCl 0,12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. pH dung dịch X là?

Xem đáp án

Đáp án B

nH+ = nHCl = 0,006

nOH- = nNaOH = 0,005

Khi pha trộn: H+ + OH- → H2O

=> nH+ dư = 0,001

=> [H+] = 0,001/0,1 = 0,01 => pH = 2


Câu 2:

Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Giá trị của V là

Xem đáp án

Đáp án D

VX = 0,3 lit

=> Thể tích mỗi dung dịch axit thành phần là 0,1 lit

=> nH+ = nHCl + 2nH2SO4 + 3nH3PO4 = 0,1.0,3 + 2.0,1.0,2 + 3.0,1.0,1 = 0,1 mol

Để trung hòa thì : nH+ = nOH- = 0,1 mol

Có : nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = (0,2 + 0,1.2).V.10-3 = 0,1 mol

=> V = 250 ml


Câu 3:

Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Dung dịch axit ban đầu có [H+] = 0,1 M

nH+= 0,1.0,1 = 0,01 mol

Dung dịch sau phản ứng có pH = 12

⇒ dư bazơ và có pOH =14 – 12 = 2

⇒ [OH-] = 0,01M

⇒  nOH  = 0,002 mol

Phản ứng trung hòa:

nH+phản ứng = nOHphản ứng = 0,01 mol

⇒  nNaOH ban đầu  = nOHphản ứng  + nOH   

= 0,01 + 0,002 = 0,012 mol

⇒ a = 0,12M


Câu 4:

Cho 10 ml dung dịch HCl có pH = 3. Cần thêm vào dung dịch này bao nhiêu ml nước để thu được dung dịch có pH = 4.

Xem đáp án

Đáp án B

nHCl bđ = V. CM = 10.10-3. 10-pH = 10-5

pHsau = 4 => CM sau = 10-4 M

=> Vsau = n : CM = 0,1 lit = 100 ml

=> Vthêm = 100 – 10 = 90 ml


Câu 5:

Dung dịch X có chứa Al3+ 0,1 mol; Fe2+ 0,15 mol; Na+ 0,2 mol; SO42- a mol và Cl- b mol. cô cạn dung dịch thu được 51,6 gam chất rắn khan. Vậy giá trị của a, b tương ứng là:

Xem đáp án

Đáp án C

n Al 3+ + 2 n Fe 2+ + n Na+ = 2 n SO4 2- + n Cl-

=> 2a + b = 0.8  (1)

m muối = m Al 3++ m  Fe 2+ + m Na+ + m SO4 2- + m  Cl-  = 51,6 g

=> 96 a + 35,5 b = 35 ,9 g  (2)

Giải (1) và  (2 ) ta có    a  = 0,3   , b = 0,2


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 năm trước

Hoàng Phuonganh

Bình luận


Bình luận