Bài tập Sự điện li cực hay có đáp án (Phần 2)

  • 6358 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Chọn chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li theo kiểu axit, vừa phân li theo kiểu bazơ

Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

Al(OH)3 → H+ + AlO2- + H2O

Các hiđroxit lưỡng tính thường gặp là: Zn(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3, Sn(OH)2


Câu 3:

Zn(OH)2 trong nước phân li theo kiểu:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Dung dịch có pH = 7 là:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận