Bài tập: Tính chất chia hết của một tổng chọn lọc, có đáp án

  • 2603 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nếu a không chia hết cho 2 và b chia hết cho 2 thì tổng a + b

Xem đáp án

Đáp án là B

Theo tính chất 2: Nếu a không chia hết cho 2 và b chia hết cho 2 thì a + b không chia hết cho 2


Câu 2:

Tổng nào sau đây chia hết cho 7

Xem đáp án

Đáp án là A

Theo tính chất 1: Ta có 49 chia hết cho 7 và 70 chia hết cho 7 nên 49 + 70 chia hết cho 7.


Câu 3:

Nếu x ⋮ 2 và y ⋮ 4 thì tổng x + y chia hết cho?

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: y ⋮ 4 ⇒ y ⋮ 2

x ⋮ 2 và y ⋮ 2 ⇒ (x + y) ⋮ 2


Câu 4:

Nếu x ⋮ 12 và y ⋮ 8 thì x - y chia hết cho

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: 18 ⋮ 9; 54 ⋮ 9; 12 không chia hết 9 ⇒ (18 + 54 + 12) không chia hết 9

Đáp án C sai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận