Bài tập: Trung điểm của đoạn thẳng chọn lọc, có đáp án

  • 1642 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi:

Xem đáp án

Đáp án là D

M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Trắc nghiệm: Trung điểm của đoạn thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 2:

Nếu ta có P là trung điểm MN thì:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có P là trung điểm MN thì MP = NP = MN/2


Câu 3:

Cho đoạn thẳng AB dài 12 cm, M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi đó, độ dài đoạn thẳng MA bằng:

Xem đáp án

Đáp án là C

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB ⇔ AM = (1/2).AB = (1/2).12 = 6cm

Vậy AM = 6cm


Câu 4:

Cho I là trung điểm đoạn thẳng MN. Biết NI = 8cm . Khi đó độ dài đoạn thẳng MN bằng

Xem đáp án

Đáp án là B

Vì I là trung điểm đoạn thẳng MN nên IM = IN = (1/2).MN hay MN = 2.IN = 2.8 = 16cm


Câu 5:

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án là C

Trắc nghiệm: Trung điểm của đoạn thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì hai điểm A, B cùng thuộc tia Ox mà OA < OB (3cm < 6cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B (1)

Do đó OA + AB = OB ⇒ AB = OB - OA = 6 - 3 = 3cm. Suy ra OA = AB = 3cm (2)

Từ (1) và (2) suy ra A là trung điểm đoạn OB.

Vậy A, B, D đúng, C sai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận