Bài tập: Ước chung và bội chung chọn lọc, có đáp án

  • 2426 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Số x là ước chung của số a và số b nếu:

Xem đáp án

Đáp án là C

Số x là ước chung của số a và số b nếu: x ∈ Ư(a) và x ∈ Ư(b)


Câu 2:

Số x gọi là bội chung của a, b, c nếu:

Xem đáp án

Đáp án là D

Số x gọi là bội chung của a, b, c nếu x chia hết cho cả a, b, c


Câu 3:

Tìm ước chung của 9 và 15

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: Ư(9) = {1; 3; 9} và Ư(15) = {1; 3; 5; 15}

Vậy ƯC(9, 15) = Ư(9) ∩ Ư(15) = {1; 3}


Câu 4:

Viết các tập hợp Ư(6), Ư(20), ƯC(6, 20)

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: Ư(6) = {1; 2; 3; 6}; Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Vậy ƯC(6, 20) = {1; 2}


Câu 5:

Chọn câu trả lời sai

Xem đáp án

Đáp án là D

Vì 12 ⋮ 3; 12 ⋮ 4 nên 12 là bội chung của 3 và 4. Tuy nhiên 12 là một phần tử nên ta dùng kí hiệu 12 ∈ BC (3, 4) . Kí hiệu "⊂" chỉ dùng cho quan hệ giữa hai tập hợp. Vậy đáp án D sai


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

NTTN

Bình luận


Bình luận