Bài tập về Ancol, Phenol siêu hay có lời giải chi tiết (P1)

  • 4862 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Rượu (ancol) etylic tan vô hạn trong nước là do

Xem đáp án

Đáp án : C

Ancol etylic tan vô hạn trong nước do tạo được liên kết hiro với nước


Câu 2:

Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%? (Cho H = 1; C = 12; O = 16)

Xem đáp án

Đáp án : A

Gọi CTPT của ancol : CnH2n+2O

=> 12n : (14n + 18) = 0,6818

=> n=5  => C5H11OH

Các đồng phân ancol bậc 2 : 

CH3CHOH(CH2)2CH3 , CH3CH2CHOHCH2CH3 , (CH3)2CH-CHOHCH3


Câu 3:

Pha a gam ancol etylic (d = 0,8 g/ml) vào nước được 80 ml ancol 25o. Giá trị a là

Xem đáp án

Đáp án : A

Thể tích etylic  :  V C2H5OH = a/0,8

 Mà V C2H5OH = (25/100).80 = 20

=> a/0,8 = 20 <=>  a=16g


Câu 4:

Cho dãy các chất : phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là :

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Có hai chất phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là phenol và phenylamoni clorua

Phương trình hóa học:

C6H5OH  + NaOH  t° C6H5ONa + H2O

C6H5NH3Cl + NaOH t° C6H5NH2 + NaCl + H2O


Câu 5:

Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T).

Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là

Xem đáp án

Đáp án : B

Những chất có 2 nhóm (ít nhất là 2 nhóm) –OH  kề nhau có hả năng hào tan

Cu(OH) tạo dung dịch màu xanh lam => X, Z ,T


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận