Bài tập về Điều chế, Độ rượu (ancol) cực hay có lời giải (P1)

  • 4162 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 28 phút

Câu 1:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

                                        Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat.

Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án:  C

Từ tinh bột chỉ có thể tạo ra đường C6H12O6, suy ra Y phải là rượu C2H5OH (phản ứng lên men), vì chất cuối cùng là este có gốc axetat nên Z phải là CH3COOH (hoặc dựa vào đáp án, chỉ có ý C có rượu etylic)


Câu 2:

Trong công nghiệp, glixerin được sản xuất theo sơ đồ nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án: B

Sơ đồ đúng theo sách giáo khoa là

Propen   →  allylclorua  →  1,3-điclopropan-2-ol  → glixerin


Câu 3:

Ancol metylic (CH3OH ) không thể điều chế trực tiếp từ chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Chất CH3Cl cho tác dụng với NaOH, HCHO cho tác dụng với CO, CH3COOCH3 tác dụng với NaOH => chỉ có HCOOH không thể trực tiếp điều chế ra CH3OH


Câu 4:

Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án: B

Từ glucozo dựa vào phản ứng lên men ta thu được rượu etylic => Loại C và D

Xét ý A và B, chỉ có CH3CHO + 1/2O2 → CH3COOH (xúc tác + nhiệt độ) (phản ứng điều chế axit axetic trong công nghiệp) là thỏa mãn


Câu 5:

Khí CO2 sinh ra khi lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo được 40g kết tủa. Khối lượng ancol etylic thu được là

Xem đáp án

Đáp án: A

Ta có: nCO2 = 40 : 100 = 0,4 mol

Vì nCO2 = nrượu => mrượu = 0,4 . 46 = 18,4


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận