Bài tập: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài hay, chi tiết có đáp án

  • 1803 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM, ON sao cho OM = 2cm, ON = 6cm. Tính MN

Xem đáp án

Đáp án là B

Trên tia Ox có: OM < ON nên M nằm giữa O và N

⇒ OM + MN = ON

⇒ MN = ON - OM = 6 - 2 = 4cm


Câu 2:

Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 8cm . Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án là C

Trên tia Ox có:

OA < OB nên A nằm giữa O và B ⇒ OA + AB = OB ⇒ AB = OB - OA = 4 - 2 = 2cm

OB < OC nên B nằm giữa O và C ⇒ OB + BC = OC ⇒ BC = OC - OB = 8 - 4 = 4cm

Suy ra, AB < BC.

Đáp án C đúng


Câu 3:

Trên tia Ox, lấy hai điểm A, B sao cho OA = 6cm, AB = 2cm . Tính OB?

Xem đáp án

Đáp án là C

Xảy ra hai trường hợp:

TH1: A nằm giữa O và B

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

⇒ OA + AB = OB ⇒ OB = 6 + 2 = 8cm

TH2: B nằm giữa O và A

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

⇒ OB + BA = OA ⇒ OB = OA - AB = 6 - 2 = 4cm

Vậy cả A và B đều đúng


Câu 4:

Trên tia Ox, cho ba điểm M, N, P sao cho OM = 2cm, ON = 4cm, OP = 5cm . Trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án

Đáp án là B

Trên tia Ox có:

OM < ON suy ra, M nằm giữa O và N

ON < OP suy ra, N nằm giữa O và P

Suy ra, N nằm giữa M và P


Câu 5:

Trên tia Ox, vẽ đoạn OA sao cho OA = 2cm . Trên tia Ax vẽ đoạn AB = 4cm . Trên tia BA vẽ đoạn BC = 3cm. So sánh OB và OC?

Xem đáp án

Đáp án là A

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Vì A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ax nên A nằm giữa O và B

⇒ OA + AB = OB ⇒ OB = 2 + 4 = 6cm

Trên tia BA có: BC < BA suy ra, C nằm giữa A và B

⇒ BC + AC = AB ⇒ AC = AB - BC = 4 - 3 = 1cm

Vì A nằm giữa O và C

⇒ OA + AC = OC ⇒ OC = 2 + 1 = 3cm

Vậy OB > OC


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận