Bài tập về muối cacbonnat nâng cao cực hay có lời giải (P1)

  • 3447 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Cho từ từ dung dịch HCl có pH = 0 vào dung dịch chứa 5,25 gam hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại kiềm kế tiếp đến khi có 0,015 mol khí thoát ra thì dừng lại. Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư sinh ra 3 gam kết tủa. Công thức của 2 muối và thể tích dung dịch HCl đã dùng là

Xem đáp án

Đáp án D

Thí nghiệm 1: Khi cho từ từ dung dịch HCl vào muối cacbonat xảy các phương trình theo thứ tự sau:

H+ + CO32- → HCO3- (1)

Sau khi (1) xảy ra nếu H+ dư thì HCO3- + H+ → CO2 + H2O (2)

Thí nghiệm 2: Nhận thấy khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch thu được của thí nghiệm 1 thấy tạo kết tủa → trong dung dịch còn ion HCO3- : 0,03 mol ( HCO3- + OH- → CO32- )

Bảo toàn nguyên tố C ta có : nmuối = nHCO3- + nCO2 = 0,03 + 0,015 = 0,045 mol

→ Mtb muối = 5,250,045 = 116,67→ 2 muối cacbonat của kim loại kiềm kế tiếp là Na2CO3 và K2CO3

Ta có nH+ = nCO32- + nCO2 = 0,045 + 0,015 = 0,06 mol

Dung dịch HCl có pH = 0 → CMHCl = 1 M → VHCl = 0,06 lít


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trang Nguyễn

Bình luận


Bình luận