Bài tập về muối cacbonnat nâng cao cực hay có lời giải (P2)

  • 2207 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thêm từ từ từng giọt của 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ?

Xem đáp án

Đáp án D

Khi cho từ từ dung dịch trên vào HCl thì cả CO3 2- và HCO3- sẽ phản ứng để tạo khí (do cho từ từ nên lượng H+ luôn lớn hơn rất nhiều lượng CO3 2- và HCO3-) theo tỉ lệ số mol các chất

Giả sử có x mol HCO3- phản ứng, suy ra có 2x mol CO3 2- phản ứng

Như vậy, sau phản ứng, còn lại:  

Cho vào nước vôi trong thì sẽ thu được 

m=6

=> Đáp án D


Câu 2:

Hòa tan hoàn toàn 28,1 gam hỗn hợp MgCO3, BaCO3 có thành phần thay đổi (trong đó có chứa a% MgCO3) bằng dung dịch HCl dư rồi cho khí tạo thành vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thì thu được lượng kết tủa Z. Hỏi giá trị của a là bao nhiêu để kết tủa Z là nhiều nhất ?

Xem đáp án

Đáp án A

MgCO3, BaCO3 +HCl CO2 0,2 molCa(OH)2 kết tủa cực đại

Khi dẫn khí CO2 để đạt kết tủa cực đại thì nCO2 = nCa(OH)2 = 0,2 mol

Gọi số mol của MgCO3 và BaCO3 lần lượt là x, y
Ta có hệ :  

Đáp án A


Câu 5:

Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,0M và KHCO3 1,5M. Nhỏ từ từ từng giọt và khuấy đều cho đến hết 250 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc) đồng thời thu được dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Y thu được a gam chất kết tủa. Giá trị của a là

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản ứng : H+ + CO32- → HCO3- (1)

nCO32- = 0,1 mol < nH+= 0,25 mol → sau phản ứng (1) thì H+ dư = 0,15 mol, nHCO3- = 0,25 mol

H+ + HCO3- → CO2 + H2O (2)

Vì nH+ < nHCO3- → dung dịch X có chứa HCO3- dư : 0,25 -0,15 = 0,1 mol

Khi cho Ca(OH)2 vào dung dịch X : OH- + HCO3- → CO32- + H2O

nCO32- = nHCO3- = 0,1 mol → mkết tủa = 0,1×100 = 10 gam


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận