Bài tập về nước cứng cơ bản cực hay có lời giải (P2)

  • 3505 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một mẫu nước có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3- , Cl-. Mẫu nước trên thuộc loại

Xem đáp án

Đáp án A

HD Căn cứ vào thành phần của anion gốc axit có trong nước cứng, người ta chia làm ba loại

• Nước cứng có tính cứng tạm thời có chứa các ion

• Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu có chứa các ion

• Nước cứng có tính cứng toàn phần là nước có cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu

→ Câu không đúng về nước cứng là đáp án A


Câu 2:

Để làm mềm nước cứng tạm thời, đơn giản nhất nên:

Xem đáp án

Đáp án AĐung nóng, để lắng, lọc cặn thì làm mềm được nước cứng tạm thời

Chọn A


Câu 3:

Có thể dùng phương pháp đơn giản sau để phân biệt nhanh nước có tính cứng tạm thời và nước có tính cứng vĩnh cửu:

Xem đáp án

Đáp án A

Cả phương pháp A và B đều được, nhưng phương pháp đơn giản đung nóng nhẹ thì nước có tính cứng tạm thời sẽ có kết tủa, nước có tính cứng vĩnh cữu thì không có hiện tượng


Câu 4:

Có thể loại bỏ tính cứng tạm thời của nước bằng cách đun sôi vì:

Xem đáp án

Đáp án D

HD Đun sôi nước cứng tạm thời trước khi dùng, muối hidrocacbonat chuyển thành muối cacbonat không tan:Câu 5:

Cho a mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa b mol NaHCO3 (biết a < b < 2a). Sau khi kết thúc tất cả phản ứng thu được kết tủa X và dung dịch Y. Số chất tan trong Y là

Xem đáp án

Đáp án B

nOH-=2a

Do b < 2a nên lượng HCO3- phản ứng hết với OH- (OH- vẫn còn dư) tạo CO3 2-.

a < b nên Ba2+ bị kết tủa hết bởi CO3 2- (CO3 2- vẫn còn dư)

Như vậy, trong Y có

Vậy, trong Y có 2 chất tan


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận