Bài tập về Phenol cực hay có lời giải (P1)

  • 2893 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Dung dịch Y là phenol 0,2M. Muốn phản ứng hết lượng phenol có trong 0,2 lít dung dịch Y cần phải dùng dung dịch X có thể tích vừa đủ là

Xem đáp án

Đáp án A

VX = V; nC6H5OH = 0,2 x 0,2 = 0,04 mol.

C6H5OH + OH- → C6H5O- + H2O

0,04----------0,04

nOH- = 0,2V + 0,3V = 0,04

→ V = 0,08 lít = 80 ml


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về ancol và phenol là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Rượu và phenol là loại hợp chất hữu cơ đơn chức hoặc đa chức không phải tạp chức


Câu 3:

Dùng cách nào sau đây để phân biệt dung dịch phenol không màu và ancol etylic?

Xem đáp án

Đáp án B

Để phân biệt dung dịch phenol và ancol etylic ta cho cả hai chất tác dụng với dung dịch brom:

C6H5OH + 3Br2 → C6H2OH(Br)3↓ + 3HBr

C2H5OH + Br2 → không phản ứng.


Câu 4:

Trong các câu sau câu nào đúng ?

Xem đáp án

Đáp án C

A. phenol k làm đỏ màu quỳ
B. tính axit phenol < H2CO3< axit hữu cơ< axit vô cơ
D. Có nhóm OH gắn vào vòng nên là phenol


Câu 5:

Hợp chất hữu cơ X là hợp chất thơm có CTPT là C7H8O2, tác dụng với Na, NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư số mol H2 thu được bằng số mol X phản ứng và X chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. CTCT của X là

Xem đáp án

Đáp án B

X có độ bất bão hòa: k=7.2+2-82=4

Mà X là hợp chất thơm → X có 1 vòng benzen và có ít nhất 1 nhóm -OH đính vào vòng benzen.

X tác dụng với Na dư → nH2 = nX còn 1X + 1NaOH

Vậy X có 1 nhóm -OH đính vào vòng benzen và 1 nhóm -OH đính vào cạnh.

→ X là HO-C6H4-CH2OH


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận