ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11 (P1)

  • 6442 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ

Xem đáp án

Đáp án B

CH3Cl, C6H5Br


Câu 2:

Các ankan không tham gia loại phản ứng nào

Xem đáp án

Đáp án B

Phản ứng cộng


Câu 3:

Chất nào sau đây là ancol etylic

Xem đáp án

Đáp án A

C2H5OH


Câu 4:

Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ C6H12O6 như sau:

Hãy cho biết vai trò của bông và CuSO4 khan trong thí nghiệm trên

Xem đáp án

Đáp án C

Xác định sự có mặt của H


Câu 5:

Trong các chất sau, chất nào là axetilen

Xem đáp án

Đáp án A

C2H2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận