Đề kiểm tra giữa học kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 2319 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Công thức phân tử chung của ankan là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức phân tử chung của ankan là: CnH2n+2(1nN) 


Câu 2:

Phản ứng đặc trưng của ankan là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phản ứng đặc trưng của ankan là: phản ứng thế.

Câu 3:

Ankan C4H10 có số đồng phân là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Δ=(2.4+210)2=0 

Suy ra ankan suy ra chỉ có liên kết đơn

Vậy C4H10 có 2 đồng phân.


Câu 4:

Ankan CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 có tên thay thế là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ankan CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 có tên thay thế là: 2-metylbutan.

Câu 5:

Tên nào sau đây là tên thông thường của ankan

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tên là tên thông thường của ankan: isobutan.

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận