Đề kiểm tra giữa kì 1 Tiếng anh 11 có đáp án - Đề 1

  • 1274 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án: D. technology

Giải thích: technology /tekˈnɒlədʒi/ có “ch” được phát âm là /k/, các phương án còn lại có “ch” được phát âm là /tʃ/.

A. kitchen /ˈkɪtʃɪn/               B. chimney /ˈtʃɪmni/

C. China /ˈtʃaɪnə/              


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án: A. question

Giải thích: question /ˈkwestʃən/ có “t” được phát âm là /tʃ/, các phương án còn lại có “tion” được phát âm là /ʃ/.

B. organisation /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/                                    C. situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

D. definition /ˌdefɪˈnɪʃn/


Câu 3:

Choose the word with a different stress pattern

Xem đáp án
Đáp án: C. mature
Giải thích: mature /məˈtʃʊə(r)/ có trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. wisely /ˈwaɪzli/ B. pressure /ˈpreʃə(r)/
D. curfew /ˈkɜːfjuː/

Câu 4:

Choose the word with a different stress pattern

Xem đáp án
Đáp án: B. compassion
Giải thích: compassion /kəmˈpæʃn/ có trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. comfortable /ˈkʌmftəbl/ C. attitude /ˈætɪtjuːd/
D. argument /ˈɑːɡjumənt/

Câu 5:

Choose the best option to complete each of the following sentences
My grandfather and my sister often disagree about many things, which often leads to the________between them.

Xem đáp án
Đáp án: A. argument
Giải thích:
A. argument (n.): tranh cãi B. relationship (n.): mối quan hệ
C. pressure (n.): áp lực D. compassion (n.): lòng trắc ẩn
Xét về nghĩa, phương án A phù hợp nhất.
Dịch nghĩa: My grandfather and my sister often disagree about many things, which often leads to the argument between them (Ông tôi và chị tôi thường không đồng ý về nhiều vấn đề, điều này thường dẫn đến tranh cãi giữa họ.)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận