Đề kiểm tra giữa kì 1 Tiếng anh 11 có đáp án - Đề 1

  • 806 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án: D. technology

Giải thích: technology /tekˈnɒlədʒi/ có “ch” được phát âm là /k/, các phương án còn lại có “ch” được phát âm là /tʃ/.

A. kitchen /ˈkɪtʃɪn/               B. chimney /ˈtʃɪmni/

C. China /ˈtʃaɪnə/              


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án: A. question

Giải thích: question /ˈkwestʃən/ có “t” được phát âm là /tʃ/, các phương án còn lại có “tion” được phát âm là /ʃ/.

B. organisation /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/                                    C. situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

D. definition /ˌdefɪˈnɪʃn/


Câu 3:

Choose the word with a different stress pattern

Xem đáp án
Đáp án: C. mature
Giải thích: mature /məˈtʃʊə(r)/ có trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. wisely /ˈwaɪzli/ B. pressure /ˈpreʃə(r)/
D. curfew /ˈkɜːfjuː/

Câu 4:

Choose the word with a different stress pattern

Xem đáp án
Đáp án: B. compassion
Giải thích: compassion /kəmˈpæʃn/ có trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. comfortable /ˈkʌmftəbl/ C. attitude /ˈætɪtjuːd/
D. argument /ˈɑːɡjumənt/

Câu 5:

Choose the best option to complete each of the following sentences
My grandfather and my sister often disagree about many things, which often leads to the________between them.

Xem đáp án
Đáp án: A. argument
Giải thích:
A. argument (n.): tranh cãi B. relationship (n.): mối quan hệ
C. pressure (n.): áp lực D. compassion (n.): lòng trắc ẩn
Xét về nghĩa, phương án A phù hợp nhất.
Dịch nghĩa: My grandfather and my sister often disagree about many things, which often leads to the argument between them (Ông tôi và chị tôi thường không đồng ý về nhiều vấn đề, điều này thường dẫn đến tranh cãi giữa họ.)

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận