Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

  • 6455 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Hiđrocacbon nào sau đây có tỉ khối so với H2 bằng 15?

Xem đáp án

Chọn B

Hợp chất là hiđrocacbon → loại C.

Theo bài ra: M = 15.2 = 30.

Vậy hợp chất cần chọn là C2H6 (thỏa mãn là hiđrocacbon, M = 30).


Câu 4:

Cấu hình electron của N ( Z = 7 ) là?

Xem đáp án


Câu 5:

Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được sản phẩm gồm?

Xem đáp án

Chọn B

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận