Trắc nghệm Toán 6 bài 15 ( có đáp án ): Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

  • 1735 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khánh có 45 cái kẹo. Khánh cho Linh 23  số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án A

Khánh cho Linh số kẹo là:

45.23=30 (cái kẹo)

Vậy Khánh cho Linh 30 cái kẹo.


Câu 2:

Một tổ công nhân có 42 người, số nữ chiếm 23  tổng số. Hỏi tổ có bao nhiêu công nhân nữ?

Xem đáp án

Đáp án A

Số công nhân nữ của tổ là: 42.23=28  (công nhân)


Câu 3:

Biết 35  số học sinh giỏi của lớp 6A là 12 học sinh. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh giỏi?

Xem đáp án

Đáp án D 

Lớp 6A có số học sinh giỏi là:

12:352=20 (học sinh giỏi)

Vậy lớp 6A có 20 học sinh giỏi.


Câu 4:

Biết 25  số vở Lan có là 20 quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở?

Xem đáp án

Đáp án D 

Lan có số quyển vở là:  20:25=50  (quyển vở).


Câu 5:

Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 6 em học giỏi toán. Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp?

Xem đáp án

Đáp án C

Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp là:

6.10030%=20%

 

Vậy số học sinh giỏi Toán chiếm 20% số học sinh cả lớp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận