Trắc nghệm Toán 6 bài 3( có đáp án ) : Tính chất cơ bản của phân số

  • 1882 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn câu sai. Với a;b;m ∈ Z;b;m 0 thì

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Dựa vào các tính chất cơ bản của phân số:

 ab=a.mb.mvới m∈Z và m ≠ 0;  ab=a:nb:n  với n∈ ƯC(a;b) và  ab=ab  thì các đáp án A, C, D đều đúng.


Câu 2:

“ Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một … của chúng thì ta được một phân số mới … phân số đã cho”. Các cụm từ thích hợp vào chỗ trống lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Dựa vào tính chất cơ bản của phân số:

Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.


Câu 3:

Phân số ab  là phân số tối giản khi ƯC(a;b) bằng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà cả tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và −1.


Câu 4:

“Nếu ta chia cả tử và mẫu của phân số cho ước chung lớn nhất của chúng, ta sẽ được…”. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

“Nếu ta chia cả tử và mẫu của phân số cho ước chung lớn nhất của chúng, ta sẽ được một phân số tối giản”. 


Câu 5:

Tìm số a;b biết 2456=a7=111b

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

2456=24:856:8=37=a7a=337=3.377.37=111259=111bb=259

Vậy a = 3,b = −259


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận