Trắc nghiệm Anđehit - Xeton có đáp án (Thông hiểu)

  • 2330 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu anđehit 2 chức có CTĐGN là C2H3O?

Xem đáp án

Đáp án A

Anđehit 2 chức có 2 nhóm –CHO => phân tử có 2 nguyên tử O

=> CTPT: C4H6O2

1. OHC-CH2-CH2-CHO

2. CH3-CH(CHO)2


Câu 2:

Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất HCHO, C2H5OH, H2O là

Xem đáp án

Đáp án D

Anđehit có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol có khối lượng phân tử tương đương nhưng cao hơn so với hiđrocacbon có cùng số nguyên tử C trong phân tử.

=> thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi: HCHO < C2H5OHH2O


Câu 3:

Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic?

Xem đáp án


Câu 4:

Dãy gồm các chất đều có thể điều chế trực tiếp anđehit axetic là

Xem đáp án

Đáp án D

A, B loại vì CH3COOH

C loại vì CH3COOC2H5


Câu 5:

Hỗn hợp Y gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp. Đốt hỗn hợp Y tạo 2,912 lít CO2 (đktc) và 2,34 gam H2O. Hai anđehit thuộc loại:

Xem đáp án

Đáp án B

nCO2 = 0,13 mol; nH2O = 0,13 mol

=> nCO2=nH2O nên 2 anđehit thuộc loại no đơn chức


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận