Trắc nghiệm Ankan có đáp án (Nhận biết)

  • 6849 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử dạng CnH2n+2. X thuộc dãy đồng đẳng của

Xem đáp án

Đáp án B

X thuộc dãy đồng đẳng của ankan


Câu 2:

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan ?

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy đồng đẳng của ankan có CTTQ là CnH2n+2


Câu 3:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ?

Xem đáp án

Đáp án D

Nhận xét sai là: Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

Ví dụ như chất CH3  O  CH3 đều chỉ có các liên kết đơn nhưng không phải là ankan


Câu 4:

Câu nào đúng khi nói về hiđrocacbon no ?

Hiđrocacbon no là

Xem đáp án

Đáp án A

Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn


Câu 5:

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H12 ?

Xem đáp án

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hiền Lê thị

Bình luận


Bình luận