Trắc nghiệm Ankin có đáp án (Nhận biết)

  • 2641 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong phân tử ankin chứa

Xem đáp án

Trong phân tử ankin chứa 1 liên kết ba và còn lại là liên kết đơn => 2 liên kết pi, còn lại là liên kết xích ma

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Ý kiến khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án


Câu 3:

Công thức phân tử tổng quát của ankin là 

Xem đáp án


Câu 4:

Tên gọi đúng của hợp chất: (CH3)2CH-CCH

Xem đáp án


Câu 5:

Cho ankin X có công thức cấu tạo sau: CH3CCCH(CH3)2

Tên của X là?

Xem đáp án

Quy tắc:

  1. Mạch chính là mạch cacbon dài nhất chứa nối ba.
  2. Đánh số Cacbon từ đầu gần nối ba nhất.

X có tên gọi là 4 – metylpent-2-in

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận