Trắc nghiệm Axit cacboxylic có đáp án (Thông hiểu)

  • 1659 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp axit axetic là

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp axit axetic là CH3OH, C2H5OH, CH3CHO.


Câu 2:

Chất C8H8O2 có mấy đồng phân là axit, chứa vòng benzen:

Xem đáp án

Đáp án A

Các đồng phân là

1. C6H5CH2COOH

2. o-CH3C6H4COOH

3. p-CH3C6H4COOH

4. m-CH3C6H4COOH


Câu 3:

Cho các chất: (1) axit propionic; (2) axit axetic; (3) etanol; (4) đimetyl ete. Nhiệt độ sôi biến đổi:

Xem đáp án

Đáp án C

Theo chiều giảm nhiệt độ sôi: axit > ancol > ete

=> thứ tự giảm dần là: (1) axit propionic > (2) axit axetic > (3) etanol > (4) đimetyl ete.


Câu 4:

So sánh nhiệt độ sôi giữa các chất, trường hợp nào sau đây hợp lý?

Xem đáp án

Đáp án D

Trong các hợp chất có cùng số C thì nhiệt độ sôi của este < ancol < axit

So sánh nhiệu độ sôi ta có: CH3COOCH3 < C3H7OHC2H5COOH


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận