Trắc nghiệm Axit nitric và muối nitrat có đáp án (Thông hiểu)

  • 2472 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tiến hành nhiệt phân hoàn toàn 1 mol chất rắn nào sau đây mà khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là lớn nhất ?

Xem đáp án

Mg(NO3)2 → MgO   => mMgO = 40

NH4NO3 và NH4NO2 không tạo chất rắn

KNO3 → KNO2   => mKNO2 = 85

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Trong phòng thí nghiệm HNO3 được điều chế theo phản ứng sau :

NaNO3 (rắn) +  H2SO4 (đặc) →  HNO3  +  NaHSO4

Phản ứng trên xảy ra là vì:

Xem đáp án

Vì HNO3 dễ bay hơi => làm giảm lượng HNO3 trong bình => phản ứng làm tăng lượng HNO3 (chiều thuận)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau :

X + Y → không xảy ra phản ứng

X + Cu → không xảy ra phản ứng

Y + Cu → không xảy ra phản ứng

X + Y + Cu → xảy ra phản ứng

X, Y là muối nào dưới đây?

Xem đáp án

X không phản ứng với Cu => loại C vì Fe(NO3)3 phản ứng với Cu

X + Y + Cu → xảy ra phản ứng => trong X chứa NO3- và Y chứa H+

Loại A vì NaHCO3 không có môi trường axit mạnh

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho các mệnh đề sau :

1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh.

2) Ion NO3- có tính oxi hóa trong môi trường axit.

3) Khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2.

4) Hầu hết muối nitrat đều bền nhiệt.

Các mệnh đề đúng là

Xem đáp án

Các mệnh đề đúng là: (1) và (2)

(3) sai vì muối nitrat của K, Na, Ba, Ca nhiệt phân không thu được khí NO2

(4) sai vì các muối nitrat hầu hết kém bền nhiệt

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Phân biệt 5 dung dịch riêng biệt sau : NH4NO3 ; (NH4)2SO4 ; NaCl ; Mg(NO3)2 và FeCl2 bằng

Xem đáp án

- dùng Ba(OH)2

Đáp án cần chọn là: C


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

B

1 năm trước

Bht

Bình luận


Bình luận