Trắc nghiệm Axit nitric và muối nitrat có đáp án (Vận dụng)

  • 2758 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa và môi trường trong phản ứng sau là : FeO + HNO3  →  Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xem đáp án

=> PTHH:  3FeO + 10HNO3  → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

=> trong 10 phân tử HNO3 phản ứng, có 1 phân tử là chất oxi hóa tạo NO, 9 phân tử làm môi trường tạo muối Fe(NO3)3

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho các phản ứng sau :

(1) nhiệt phân Cu(NO3)2;

(2) nhiệt phân NH4NO2

(3) NH3 + O2 (t0, xt);

(4) NH3 + Cl2;

(5) nhiệt phân NH4Cl;

(6) NH3 + CuO.

Các phản ứng tạo ra được N2

Xem đáp án

(1) 2Cu(NO3)2 t0 2CuO + 4NO2 + O2

(2) NH4NO2 t0 N2 + 2H2O

(3) 2NH3 + 5/2O2 t0,xt 2NO + 3H2O

(4) 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

(5) NH4Cl t0 NH3 + HCl

(6) 2NH3 + 3CuO t0 N2 + 3Cu + 3H2O

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Nhiệt phân một lượng AgNO3 được chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ Y vào một lượng dư H2O, thu được dung dịch Z. Cho toàn bộ X vào Z, X chỉ tan một phần và thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X đã phản ứng là

Xem đáp án

2AgNO3 t0 2Ag + 2NO2 + O2

   x       →     x    →   x  →  0,5x

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 

   x → 0,25x          →      x

=> nAg = nHNO3 = x mol

3Ag  +  4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O

0,75x  ←  x 

=> %mAg phản ứng = 75%

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là

Xem đáp án

Đặt số mol của KNO3 và Cu(NO3)2 lần lượt là x và y (mol)

Áp dụng phương pháp đường chéo ta có:

O2        32                    8,4                   3

                        37,6                 =

NO2     46                    5,6                   2

=> nO2/nNO2 = 1,5

PTHH khi nhiệt phân muối:

KNO3 → KNO2 + 0,5O2

x          →                0,5x (mol)

Cu(NO3)2 → CuO + 2NO2 + 0,5O2

y          →                     2y → 0,5y   (mol)

Theo đề bài ta có:

hh = 101x + 188y = 34,65 (1)

nO2/nNO2 = (0,5x + 0,5y)/2y = 1,5 (2)

Giải (1) và (2) được x = 0,25 và y = 0,05

=> mCu(NO3)2 = 0,05.188 = 9,4 gam

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hoà tan hoàn 12,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu bằng dung dịch HNO3 1M vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch A gồm 2 muối Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 đồng thời thu được hỗn hợp khí Y gồm: 0,1 mol NO và 0,15 mol NO2 (đktc). Phần trăm theo khối lượng Fe có trong hỗn hợp là:

Xem đáp án

nCu = x (mol); nFe = y (mol)

=> mX = 64x + 56y = 12,4   (1)

Cu → Cu+2 + 2e                                  N+5 + 3e → N+2

x   →             2x   (mol)                                0,3 ← 0,1

Fe → Fe+3 + 3e                                    N+5 + 1e → N+4

y   →            3y    (mol)                               0,15 ← 0,15

áp dụng định luật bảo toàn e ta có:

ncho = ne nhận = 2x + 3y = 0,45 mol (2)

Giải hệ (1) và (2) => x = 0,15 và y = 0,05 (mol)

%Fe = [(0,05.56):12,4].100% = 22,58%

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận