Trắc nghiệm Axit photphoric và muối photphat có đáp án (Nhận biết)

  • 2694 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Số loại ion có trong dung dịch axit photphoric là bao nhiêu nếu không tính đến sự điện li của nước?

Xem đáp án

Trong dung dịch H3PO4 phân li thuận nghịch theo 3 nấc:

Nấc 1: H3PO4 ⟷ H+ + H2PO4-

Nấc 2: H2PO4- ⟷ H+ + HPO42-

Nấc 3: HPO42- ⟷ H+ + PO43-

=> trong dung dịch axit photphoric có 4 loại ion

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây ?

Xem đáp án

Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với KOH, NaHCO3, NH3, ZnO

A sai vì CuCl2 không tác dụng với HNO3

C sai vì BaSO4 không tác dụng với HNO3

D sai vì KCl không tác dụng với cả 2 axit

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt dung dịch HNO3 và H3PO4 ?

Xem đáp án

Hóa chất dùng để phân biệt HNO3 và H3POlà Ca(OH)2. HNO3 không hiện tượng còn H3PO4 xuất hiện kết tủa

2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6H2O

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng :

Xem đáp án

Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng :

3P + 5HNO3 + 2H2O → 3H3PO4 + 5NO­

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trong công nghiệp, để thu được axit photphoric có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn, người ta điều chế bằng phản ứng :

Xem đáp án

Để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn, người ta đốt cháy photpho để thu được P2O5, rồi cho P2O5 tác dụng với nước

4P + 5O2 t0 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận