Trắc nghiệm Biểu đồ, Bảng số liệu: Nhận xét biểu đồ đường, cột, kết hợp (P1)

  • 3404 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho biểu đồ:

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2017 so với năm 2010?

CƠ CẤU SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ 2017 (%)

Xem đáp án

Hướng dẫn: Qua biểu đồ, ta thấy: Thủy sản khác giảm; tôm và cá tăng => Ý D đúng.

Chọn: D


Câu 2:

Cho biểu đồ về GDP của Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin qua các năm:

 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào biểu đồ, bảng chú giải => Biểu đồ thể hiện nội dung quy mô GDP của Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin qua các năm.

Chọn: D


Câu 3:

Cho biểu đồ về GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po qua các năm:

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017, NXB Thống kê, 2018)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn:

- Biểu đồ cột ghép, đơn vị là tỷ đô la Mỹ.

- Căn cứ vào biểu đồ và bảng chú giải => Biểu đồ thể hiện nội dung quy mô GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po qua các năm.

Chọn: D


Câu 4:

Cho biểu đồ về GDP của Thái Lan và Philippin qua các năm(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn:

- Biểu đồ cột ghép, đơn vị Tỷ đô la Mỹ.

- Căn cứ vào biểu đồ và đơn vị => Biểu đồ thể hiện quy mô GDP của Thái Lan và Philippin qua các năm.

Chọn C.


Câu 5:

Cho biểu đồ về GDP của Thái Lan và Xin-ga-po qua các năm:

(Nguồn: Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn:

Biểu đồ cột ghép, có 3 năm, cùng đơn vị (tỉ đô la mĩ), có 2 đối tượng so sánh => Biểu đồ thể hiện quy mô phát triển của đối tượng chọn biểu đồ cột

- Cơ cấu GDP sai vì cơ cấu 3 năm vẽ biểu tròn => ý A sai

- Tốc độ tăng trưởng sai vì vẽ biểu đường => Ý C sai

- Chuyển dịch sai vì là biểu đồ miền =>  Ý D sai

Chọn: B


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận