Trắc nghiệm Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án (Thông hiểu)

  • 2249 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 42 phút

Câu 1:

Cho các chất sau: CH3–O–CH3 (1), C2H5OH (2), CH3CH2CH2OH (3), CH3CH(OH)CH3 (4), CH3CH(OH)CH2CH­3 (5), CH3OH (6). Những cặp chất là đồng phân của nhau

Xem đáp án

(1) và (2) là đồng phân của nhau vì có cùng CTPT C2H6O

(3) và (4) là đồng phân của nhau vì có cùng CTPT C3H8O

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho các chất:

Các chất đồng phân của nhau là:

Xem đáp án

I, II, III, IV, V là đồng phân của nhau vì có cùng CTPT là C4H8

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho các chất hữu cơ mạch thẳng sau: C3H6; C4H8; C3H8; C4H10; C5H10; C2H2; C2H5Cl. Số chất là đồng đẳng của C2H4 là

Xem đáp án

Các chất là đồng đẳng của C2H4 là C3H6; C4H8; C5H10

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho các chất sau đây:

Số chất đồng đẳng của benzene (C6H6) là

Xem đáp án

Các chất là đồng đẳng của benzen là: (II) và (III)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Số liên kết σ (xích ma) có trong mỗi phân tử: CH≡CH; CH2=CH2; CH2=CH-CH=CH2 lần lượt là:

Xem đáp án

Trong phân tử CH≡CH có 1 liên kết σ(C-C) và 2 liên kết σ(C-H)

Trong phân tử CH2=CH2 có 1 liên kết σ(C-C) và 4 liên kết σ(C-H)

Trong phân tử CH2=CH-CH=CH2 có 3 liên lết σ(C-C) và 6 liên kết σ(C-H)

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận