Trắc nghiệm Chuyên đề 11 Unit 4. Caring for those in need

  • 1150 lượt thi

  • 123 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Choose the best option to complete each of the following sentences.

1. People in my neighborhood have_________more than $400 to the charity.

Xem đáp án

Đáp án: C. donated

Giải thích:

A. coordinated (v.): hợp tác                B. integrated (v.): hòa nhập

C. donated (v.): quyên góp                 D. cared (v.): chăm sóc

Xét về nghĩa, phương án C phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: People in my neighborhood have donated more than $400 to the charity. (Người dân trong khu phố của tôi đã quyên góp được hơn 400 đô la cho tổ chức từ thiện.)


Câu 2:

2. There should be no_________between disabled children and non-disabled ones.

Xem đáp án

Đáp án: D. discrimination

Giải thích:

A. respect (n.): sự tôn trọng                B. background xuất thân, hoàn cảnh

C. integration (n.): sự hòa nhập          D. discrimination (n.): sự phân biệt đối xử

Xét về nghĩa, phương án D phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: There should be no discrimination between disabled children and non-disabled ones. (Không nên có sự phân biệt đối xử giữa trẻ em khuyết tật và trẻ em không khuyết tật.)


Câu 3:

3. More and more young people are_________themselves in helping the needy in their country.

Xem đáp án

Đáp án: B. involving

Giải thích: Ta có cấu trúc: “involve oneself in something”: tham gia vào hoạt động gì.

Dịch nghĩa: More and more young people are involving themselves in helping the needy in their country. (Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi tham gia giúp những người có hoàn cảnh khó khăn ở nước họ.)

Câu 4:

4.  Visually_________children need taking care of better.

Xem đáp án

Đáp án: A. impaired

Giải thích:

A. impaired (v.): làm hỏng                              B. integrated (v.): hòa nhập

C. involved (v.): tham gia vào việc gì             D. accessed (v.): tiếp cận

Xét về nghĩa, phương án A phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Visually impaired children need taking care of better. (Trẻ em bị khiếm thị cần được chăm sóc tốt hơn.)


Câu 5:

5. People should_________as a community regardless of their different backgrounds.

Xem đáp án

Đáp án: D. unite

Giải thích:

A. suffer (v.): chịu đựng         B. donate (v.): quyên góp

C. treat (v.): đối xử                 D. unite (v.): đoàn kết

Xét về nghĩa, phương án D phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: People should unite as a community regardless of their different backgrounds. (Mọi người nên đoàn kết như một cộng đồng bất kể hoàn cảnh xuất thân khác nhau.)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

d

1 năm trước

dim

Bình luận


Bình luận